klic

Vážení zákazníci, momentálně nenabízíme v Brně možnost osobního odběru.

Reklamační podmínky

1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

1.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3 Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.4 Lhůta na uplatnění záruky je 24 měsíců od převzetí zboží. Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí.

1.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, nebo zasláním na adresu provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.6 Zaslání zboží zpět prodávajícímu na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty, vráceny zpět odesílateli a vedeny dále jako nevrácené.

1.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

1.8 Kupující bere na vědomí, že zboží není nové a v každém popsaném stupni poškození vykazují známky použití. Stupně poškození jsou podrobně popsány v „POPISU STAVU ZBOŽÍ“ a popisu zboží u jednotlivých položek.

1.9 Kupující je povinen seznámit se s popisem stavu zboží u kupovaného titulu. Souhlasem s obchodními podmínkami kupující stvrzuje také skutečnost, že se se stavem titulu řádně seznámil a bere ho na vědomí. Reklamace se nevztahuje na vady uvedené v popisu titulu.

1.10 Reklamace musí být podána písemnou formou (email, dopis). Lze použít Vzor reklamačního protokolu – viz níže.

 

Vzor reklamačního protokolu

PRODÁVAJÍCÍ:

Ing. Blanka Pavlovská, Brigádnická 70, 621 00 Brno, IČ: 61574741

Telefon: +420602734390

E-mail: info@antikvariatmorava.cz

 

REKLAMUJÍCÍ :

Kontaktní osoba:

Adresa:

Telefon / fax:

Mobil:

E-mail

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

Číslo objednávky:

Datum nákupu:

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

Datum přijetí reklamace:…………… Podpis prodávajícího:…………