klic

Vážení zákazníci, momentálně nenabízíme v Brně možnost osobního odběru.

Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Ing. Blanka Pavlovská

se sídlem Brigádnická 70,621 00 Brno

identifikační číslo: 61574741

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://antikvariatmorava.cz/

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ing. Blanka Pavlovská, se sídlem Brigádnická 70, 621 00 Brno, identifikační číslo: 61574741, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://antikvariatmorava.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Kupující provádí objednávání zboží pouze bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.8. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.11. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.11.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.11.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.11.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.12. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.13. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.14. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.16. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost deset dnů.

1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.18. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.19. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

1.20. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.21. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1013384175/6100, vedený u společnosti Equa bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

1.22. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.23. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.24. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.25. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.26. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.27. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.28. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

1.29. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím Formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat elektronicky, na adresu provozovny, nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.31. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.32. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.33. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.34. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.35. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.36. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.37. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.38. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.39. Při volbě dopravy “osobní odběr“ se neúčtují žádné poplatky, při volbě dopravy přepravní službou poštovné v České republice činí při platbě předem na účet 70 Kč, dobírkou 130 Kč, na Slovensko 250 Kč při platbě předem na český korunový či eurový účet, u ostatní ciziny a nadměrných zásilek je cena dohodnuta individuálně (o jeho výši bude kupující informován předem).

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.39 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.40 Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.40.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

1.40.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.40.3 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.41 Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.42 Lhůta na uplatnění záruky je 24 měsíců od převzetí zboží. Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí.

1.43 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, nebo zasláním na adresu provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.44 Zaslání zboží zpět prodávajícímu na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty, vráceny zpět odesílateli a vedeny dále jako nevrácené.

1.45 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

1.46 Kupující bere na vědomí, že zboží není nové a v každém popsaném stupni poškození vykazují známky použití. Stupně poškození jsou podrobně popsány v „POPISU STAVU ZBOŽÍ“ a popisu zboží u jednotlivých položek.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.47 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

1.48 Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí kupující.

1.49 Kupující souhlasí se zasláním dokladu o zaplacení v elektronické podobě. Pokud ne, výslovně to napíše do poznámky v „Objednávce“.

1.50 Kupující bere na vědomí, že poštovné je stanoveno paušálně, a že případné přeplatky prodávající nevrací a zároveň případné nedoplatky po kupujícím nepožaduje.

1.51 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.52 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

1.53 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.54 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.55 Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou zpracovány v samostatném dokumentu: 
Zpracování osobních údajů

DORUČOVÁNÍ

1.56 Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

1.57 Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

1.58 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.59 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.60 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.61 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.62 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.63 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Brigádnická 70, 621 00 Brno, adresa elektronické pošty http://antikvariatmorava.cz/, telefon 602734390.

 

V Brně dne 24. 5. 2018


Popis stavu zboží

A. Knihy

a.            Stav knih popisujeme těmito termíny:

Poškozená - zahrnuje zjevné vady (např. rozpadlá vazba, potrhané listy, vypadávající listy, mechanicky poškozený hřbet, nebo obal, známky plísně a jiné)

Slušná - opotřebení způsobené špatným zacházením (např. silně ušpiněné desky nebo listy, rozjetá vazba, ohnuté listy a desky, popsané stránky nebo desky, otřepené listy, ohnutý hřbet a jiné)

Pěkná - běžné opotřebení způsobené čtením (např. mírně ušpiněné desky nebo listy, mírně otřepené listy nebo desky a jiné)

Výborná - kosmetické vady, bez zjevných mechanických poškození

 

Kupující bere na vědomí, že knihy nejsou nové a v každém popsaném stupni prokazují znaky použití.

 

b.              Typ knih popisujeme dále těmito termíny:

Sešit                          - listy sepnuté svorkou.

Brož                          - lepená nebo šitá.

Originální vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba přímo od nakladatele.

Dobová vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba pořízená v době/dekádě po vydánítitulu.

Vazba                   - kniha vázaná v tvrdých deskách, pořízená v době pozdější.

 

b) gramofonové desky (vinyly)

 

Stav gramofonových desek a jejich obalů popisujeme následujícími termíny:

·                     Nearmint, zkráceně NM (Jako nové, výborný stav): NM definujeme jako skoro perfektní. Tento stupeň by měl být nejčastěji používán pro alba, která se zdají být téměř dokonalá, ale ne perfektní. Na vinylu se může objevit mírné poškrábání, nebo šmouha, která je ale vidět jenpři většímsoustředění.
NM obaly: Obal by měl být ve výborném stavu, pouze s nepatrnými známkami používání a stáří.

·                     Excellent, zkráceně EX (dobrý stav): Stupeň hodnocení EX se většinou používá, pokud cítíme, že bychom hodnocením NM desku a obal nadhodnotili. V tomto případě je to hodnocení přijatelné, měla by se od něho však odvíjet i cena, která by neměla být tak vysoká jako u NM. Pouze ty s označením EX a vyšším hodnotíme jako sběratelské.
EX stav dovoluje lehké poškrábání a odřeniny, které jsou viditelné při běžném pohledu. Na desce mohou být, ale jejich výskyt by neměl ovlivnit kvalitu poslechu. Přípustný je tak zvaný povrchový šum a jemné praskání.
EX obaly: Obal je v téměř dokonalém stavu, může jevit známky používání, ale nesmí na něm být skvrny, popisy. Rohy mohou být bílé, povrch lehce deformovaný od skladování.

·                     Very Good, zkráceně VG (mírně poškozený): Tento stupeň vykazuje stopy používání, povrchové odřeniny a velmi lehké škrábance. Povrchové odřeniny jsou způsobeny tupými, nikoli ostrými předměty. Bývají způsobeny vnitřním obalem. Tyto kazy jsou viditelné pouhým okem - zejména pokud desku prohlížíte proti slunci.
VG obaly: Obal nesoucí známky používání, který na sobě může mít malé nápisy. Na obale může být odřen/vytlačen v místech, kde je kraj desky. Obrázek/fotka, by měl být čistý. Bílý papír může být zažloutlý, bez skvrn či poničení od vody a vlhkosti. Rohy mohou být ohnuté a ošoupané, neměly by však deformovat obrázek.

·                     Good, zkráceně G (slušný): Slušná nahrávka jeví známky častého přehrávání, je lehce našedlá a pravděpodobně dost použitá. Nicméně by měla stále hrát. Při hraní bude hrát bez přeskakování, ale s konstantním rušivým povrchovým hlukem, s opakovaným cvakáním, které je způsobeno hlubokým poškrábáním. Stále vhodná pro poslech.
G obaly: Bude mít spoustu nedostatků. Lepenkou slepená roztrhnutí, popsaný obal. Obrázek by však měl být stále viditelný - pokud je roztržený, je obal bezcenný.

·                     Fair &Poor, deska je bezcenná. Většina obsahu již není hratelná a poslouchatelná.